Whose skeleton is that

Tourist: Whose skeleton is that?
Pappu: George Washington’s skeleton.
Tourist: Whose that smaller skeleton next to it?
Pappu: That was Washington’s skeleton when he was a child.